Obchodní podmínky

Provozovatel:

Fotbalová akademie Tomáše Juna s.r.o.

Spisová značka:

C 157521 vedená u Městského soudu v Praze

sídlo společnosti:

Werichova 1145/25, Hlubočepy, 15200 Praha 5

Identifikační číslo:

28980301

E-mail: junacademy@seznam.cz

Telefon: +420 605 905 165

 

Pro prodej prostřednictvím webové stránky adrese: www.11junacademy.cz konkrétní obchod a uzavření kupní smlouvy i platba probíhá na internetové adrese www.tj11.cz (dále jen „e-shop“), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní stránek“).

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem služeb (dále jen „poskytovatel“ nebo „kouč“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „klientem“) prostřednictvím internetové stránky. Služby jsou prodávajícím nabízeny na webové stránce umístěné na internetové adrese www.11junacademy.cz.

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytnutí služby (dále jen „smlouva“). Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace služeb umístěná webových stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Při objednávání služby je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje poskytované klientem při objednávání služby jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.3 Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (výše ceny služeb, množství poskytovaných služeb) požádat klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.4 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká uzavřením smlouvy.

2.5 Poskytovatel má právo odmítnout objednávku bez udání důvodu zejména v případě, že dojde na straně klienta k porušení zákona, dobrých mravů, či k nekalému jednání směřující k získání informací o konkurenčních službách a produktech, nebo i z jiných důvodů na straně klienta, které by byly překážkou kvality provedení služeb.

2.6 Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti plnění, a to zejména v případech nemožnosti splnění požadavků ze strany klienta, nebo pokud poskytovatel zjistí, že jednání klienta směřuje pouze k získání informací o konkurenčních službách a produktech, nebo klient včas neuhradil předem dohodnutou cenu služby.

2.7 Poskytovatel není plátce DPH. Uvedená cena služby je konečná. Platba za služby je požadována předem v plné výši.

Smlouvu je možno vypovědět dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí každé ze smluvních stran, a to formou e-mailové zprávy zaslané na aktuální e-mailovou adresu druhé smluvní strany, uvedenou ve smlouvě. Byla-li klientovi již služba poskytnuta, není z toho poskytovatel ničeho povinen. Klient je v případě vypovězení smlouvy z jeho strany uhradit poskytovateli veškeré náklady, které poskytovateli již v souvislosti s plněním vznikly. Při ukončení smluvního vztahu není kouč dále odpovědný za psychický a emocionální stav klienta.

2.8 Poskytovatel neručí za řádné fungování e-mailové schránky klienta, tudíž smluvní vztah vznikne i zanikne též v případě, že klient nezajistí řádné fungování své e-mailové schránky (zejména nedostatek volného místa v e-mailové schránce či doručení e-mailu do kategorie nevyžádaných sdělení). Z uvedených důvodů může klient zažádat s příslušným odůvodněním o opětovné zaslání e-mailu.

2.9 Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  1. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu služeb dle smlouvy klient uhradí poskytovateli bezhotovostně převodem na účet poskytovatele,

 vedený u společnosti Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07,
IČO: 45317054, 

 

CZK- 107-89757302371/0100

 pro platby z ciziny:

IBAN: CZ5001000001078975730237

SWIFT: KOMBCZPPXXX (dále jen „účet poskytovatele“)  

3.2 Poskytovatel požaduje po klientovi uhrazení celé kupní ceny formou bezhotovostní platby, která je splatná do 5ti pracovních dnů od uzavření smlouvy, jinak smlouva zaniká. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4 V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

3.5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy klientovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel klientovi po potvrzení objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta.

  1. PODMÍNKY KOUČOVÁNÍ

4.1 Koučovací a tréninkové lekce probíhají on-line prostřednictvím služby Google meet, Youtube, Whatsapp nebo jiné vhodné elektronické platformy nebo prostřednictvím audio nebo videozáznamů. Vhodnou platformu elektronické komunikace určuje kouč, který je účastníkům lekce povinen předem včas druh a způsob elektronické komunikace oznámit. Délku a časový rámec lekce určuje kouč dle potřeby klientů.

4.2 Doba konání lekce

Oznámení o času on-line lekce musí být učiněno alespoň 24 hodin předem. V případě, že se on-line lekce nemůže z jakýchkoliv důvodů konat, určí kouč nový termín on-line lekce s přihlédnutím k potřebám klientů.

4.3 Závazek kouče – Kouč se zavazuje uskutečnit koučovací či tréninkové lekce v předem stanoveném čase a předem oznámeným způsobem. Kouč bude poskytovat své služby dle této dohody s využitím svých znalostí a s náležitou odbornou péčí naplňovat smysl této dohody. Pokud kouč nebude schopen během koučovacího období plnit své závazky dle této dohody, může kouč kdykoliv smluvní vztah ukončit. V takovém případě kouč vrátí klientovi poměrnou část ceny služby odpovídající dosud nerealizované části služby.

4.4 Odpovědnost – Kouč v žádném případě neodpovídá za škodu, či jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, která klientovi může vzniknout v důsledku psychického, fyzického nebo emocionálního stresu nebo nepohody (nebo v případě jiné takové podmínky) způsobené přímo nebo nepřímo působením koučovací či tréninkové lekce. Klient bere na vědomí, že koučování může být fyzicky a psychicky náročné a klient prohlašuje, že koučovací či tréninkové lekce podstupuje na vlastní riziko a nebezpečí. Pokud by třetí osoba proti koučovi vznesla jakýkoliv nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s tímto koučováním, je klient povinen uhradit koučovi veškeré náklady, které mu s takovým nárokem vzniknou, a to včetně případné náhrady škody.

4.5  Záruky – Kouč neposkytuje žádné záruky, že koučovací metody budou fungovat. Výsledky koučinku jsou velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech, které není možné předem předvídat. Kouč v žádném případě neposkytuje žádné záruky za výsledek a za výsledky koučovacích služeb neodpovídá.

4.7 Práva duševního vlastnictví – Klient není v žádném případě oprávněn použít nebo reprodukovat postupy, techniky, prezentace, metodologie, precedenty, materiály či know-how, které budou použity v koučovacích činnostech (dále též společně „materiály“). Klient nesmí použít nebo reprodukovat či zveřejňovat nebo jinak zpřístupnit třetím osobám materiály ani jejich části žádným způsobem, v žádné formě nebo tvaru. V případě porušení tohoto ustanovení odpovídá klient koučovi za škodu, která mu tím vznikne v plném rozsahu.

4.8 Důvěrný materiál – Pokud v rámci tohoto koučování klient poskytne koučovi osobní údaje a další důvěrné údaje a materiály, které se klienta týkají, je kouč povinen učinit příslušná opatření, která lze rozumně požadovat k ochraně těchto údajů a materiálů a bez souhlasu klienta je nesmí zpřístupnit žádné třetí osobě. Celý obsah koučinku a originální autorské relaxační hudby je chráněn evropskou ochrannou známkou Tina Energy – záruka energie.

4.9 Kouč je nezávislý dodavatel – Činnosti podle této dohody poskytuje kouč osobně. Klient není oprávněn v souvislosti s plněním této dohody požadovat plnění po jakékoliv třetí straně a není oprávněn uplatňovat jakékoliv nároky z této dohody či odpovědnosti za škodu, která vznikla v souvislosti s plněním této dohody po jakékoliv třetí straně.

  1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Poskytovatel neodpovídá klientovi za majetkovou či nemajetkovou újmu, která vznikne klientovi nepředvídatelnou událostí, jednáním třetí osoby, úmyslným či nedbalostním jednáním klienta při využívání poskytované služby nebo při činnosti s ní spojené.

5.2 Poskytovatel není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.3 Poskytovatel je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.5 Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Poskytovatel odpovídá klientovi, že služba, kterou poskytuje:

6.1.1 má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovatel popsal nebo které klient očekával s ohledem na povahu služby,

6.1.2 se služba hodí k účelu, který pro jeho použití poskytovatel uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá,

6.1.3 služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.4 Práva z vadného plnění uplatňuje klient u poskytovatele na jeho e-mailové adrese. Poskytovatel je povinen klientovi na jeho žádost vydat prostřednictvím elektronické pošty potvrzení o tom, kdy klient právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient požaduje. Dále vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné a důvodné reklamace také potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů prodávajícím: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“), včetně souhlasu se zpracováním a nakládáním s veškerými poskytnutými podklady, a to výhradně pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy.

7.3 Klient dále souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání obchodních sdělení, zejména nabídky nových služeb a aktualit doručované elektronickou poštou poskytovatele. Tento souhlas (pro účely zasílání obchodních sdělení) není podmínkou vzniku platného smluvního vztahu a klient může souhlas kdykoliv zrušit, a to formou doručení zrušení souhlasu na elektronickou adresu poskytovatele synergykouc@email.cz.

7.4 Bez souhlasu klienta s obchodními podmínkami uvedenými ve smlouvě, která obsahují souhlas se zpracováním osobních údajů a se zpracováním a nakládání s veškerými poskytnutými podklady, není možné uzavřít platnou smlouvu.

7.5 Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce a poskytnutí podkladů provedené z webových stránek) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

7.6 Zpracováním osobních údajů klient může poskytovatele pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje, včetně veškeré korespondence a příloh poskytovatele nebudou bez předchozího souhlasu klienta předávány třetím osobám a jsou považovány důvěrné.

7.7 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

7.8 Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.9 V případě, že by se klient domníval, že poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů nebo nakládá či zpracovává poskytnuté podklady a informace v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

7.9.1 požádat poskytovatele o vysvětlení,

7.9.2 požadovat, aby poskytovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.10 Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.11 Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup služeb na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač klienta, je právem klient cookies odmítnout.

7.12. Klient, který bude zařazen do koučovací on-line skupiny komunikující prostřednictvím služby „WhatsApp“ souhlasí s tím, že jeho telefonní číslo bude po dobu jeho účasti ve skupině viditelné pro ostatní členy skupiny a jejich správce.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva klienta vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

8.3 Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

8.4 Kontaktní údaje poskytovatele a adresa pro doručování:

Tomáš Jun, K Úvozu 220, 15400, Praha 5

 

Platnost od 23.9.2022

 

Copyright 2022© Project by Tina Design®